เกี่ยวกับบ้านต้นไม้

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้

เรามีความยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคน และยินดีที่จะ ดูแลเด็กๆ ไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้ เป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก และรับนักเรียนไม่เกิน 200 คน โดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด คุณครูทุกคน ได้ผ่านการอบรมพิเศษ ภายใต้ความเชื่อ ปรัชญา และทฤษฎีการศึกษาของโรงเรียน อนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้

เด็กๆ จะได้รับอะไรบ้าง จากการเรียนรู้ที่โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้ ?

คำตอบคือ เด็กแต่ละคนมีความสามารถ และความคิดแตกต่างกัน และแนวการสอนของบ้านต้นไม้ สามารถดึงความสามารถที่โดดเด่นของนักเรียนแต่ละคนได้ เราสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักเรียนแต่ละบุคคลได้ โดยยึดแนวการเรียนการสอนในเชิง “ปฏิบัติจริง” และมีการประเมินผล เป็นรายบุคคล แต่ที่สำคัญ นักเรียนทุกคนที่มาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้ ต้องมีความสุขในการมาโรงเรียนบ้านต้นไม้ ทางโรงเรียนจะเตรียมให้บุตรหลานท่านมีทัศนคติที่ดี และรักที่จะมาโรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ต่อไปค่ะ ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือ ที่จะพัฒนาเด็กๆ ให้สมบูรณ์ในทุกคน อย่างเต็มศักยภาพจากผู้ปกครองทุกท่าน

ความเชื่อและหลักการ

การศึกษาควรเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ มีความเป็นสากล พึ่งตนเองได้ มีคุณธรรม มโนธรรม อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิใจในความเป็นตนเองในครอบครัวและประเทศไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นประชาธิปไตย หลักการการเรียนการสอนของโรงเรียน คือให้ความสำคัญกับเด็กเป็นรายบุคคล โดยมีครูทำหน้าที่แนะนำอบรมส่งเสริม กล่อมเกลา และประคับประคอง ให้เด็กๆ มีพัฒนาการในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

ปรัชญา

การเรียนรู้ที่ยั่งยืนเกิดจากประสบการณ์ตรง โรงเรียนจะทำหน้าที่จัดองค์ประกอบทั้งมวล ให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปอย่างมีความสุข และส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักรักษาอนามัย กล่อมเกลาจิตใจ ส่งเสริมปัญญา และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์