หลักสูตร/โปรแกรม

สัดส่วน 3 ภาษา(ไทย จีน อังกฤษ)

สัดส่วนแต่ละภาษาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดังต่อไปนี้

    

     โครงสร้างหลักสูตร

1 ปีการศึกษา มี 2 เทอม คือ เทอมต้น 18 สัปดาห์ และเทอมปลาย 18 สัปดาห์

1 วัน เป็นกิจกรรมเรียนรู้ประมาณ 7 คาบ คาบละ 40 นาที

ระดับอนุบาล 1 เป็นกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางการเรียนรู้ และทักษะด้านต่างๆ วันละ 4 คาบ และพักผ่อน 3 คาบ

ระดับอนุบาล 2 – 3 เป็นกิจกรรมพัฒนาความพร้อมทางการเรียนรู้ และทักษะด้านต่างๆ วันละคาบ และพักผ่อน 2 คาบ