หลักสูตร/โปรแกรม

การประเมินผล

โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้
ประเมินผลนักเรียนโดยวิธีการจัดทำแฟ้มผลงานเด็ก (Portfolio)
โดยคำนึงถึงความสำคัญดังต่อไปนี้

  • เด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาไม่เหมือนกัน การทำแฟ้มผลงานเด็ก จะทำให้คุณครู และผู้ปกครองทราบถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของเด็กแต่ละบุคคล
  • มีการประเมินผลในแแบบเชิงกิจกรรมมอนเตสซอรี่
  • มีแบบการประเมินผลเป็นรายกิจกรรม ภาควิชา โดยละเอียด
  • ท่านผู้ปกครองจะสามารถทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดจนวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเรียนรู้แต่ละช่วง ของเด็กๆ

สำหรับในชั้นเตรียมอนุบาล มีการประเมินผล 4 ครั้ง ต่อปีการศึกษา ซึ่งในทุกสิ้นควอเตอร์ ผู้ปกครองและครูจะมีการพบปะกันสำหรับชั้นอนุบาล จะมีการประเมินผลแฟ้มผลงานเด็ก 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา และจะมีการนัดหมายระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กพร้อมกัน