การสมัครเรียน

ระดับชั้นและอายุ

ประกาศปีการศึกษา 2559

ชั้น อายุ
Toddlers / เด็กเล็ก นักเรียนที่เกิดหลัง 30 สิงหาคม 2553
Pre-Kindergarten / เตรียมอนุบาล นักเรียนที่เกิด 30 สิงหาคมหรือก่อนหน้านั้น
K1 / อนุบาล 1 3 ปี
K2 / อนุบาล 2 4 ปี
K3 / อนุบาล 3 5 ปี