การสมัครเรียน

ขั้นตอนในการสมัครเรียน

ขั้นตอนในการสมัครเรียน

ดาวโหลดใบสมัครเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน

หลักฐานเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครเรียน

รูปถ่ายนักเรียน ขนาดโปสการด์ 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ

สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

สำเนาสูติบัตร

สมุดประจำตัวนักเรียนหรือผลการเรียนในกรณีที่ย้ายมาจากโรงเรียนที่อื่น

สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

ใบรับรองสุขภาพของนักเรียนจากโรงพยาบาล

สำเนาทะเบียนบ้าน

สมุดประวัติการฉีดวัคซีน